23 Baza Lotnictwa Taktycznego


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zamówienia publiczne

RODO

Informacja o przetwarzaniu danych na potrzeby Zamówień Publicznych
w 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych –
dalej RODO) informuję, iż:

Administratorem Danych Osobowych jest Dowódca 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego
w Mińsku Mazowieckim, Mińsk Mazowiecki 05-300 NIP: 822-139-84-71, REGON 710037640. Z Administratorem Danych Osobowych można kontaktować się pod numerem telefonu: 261-553-505 lub mailowo: 23blt@ron.mil.pl.

Z Inspektorem Ochrony Danych, panią mgr Martą MAJCHRZYK, można kontaktować się pod numerem telefonu: 261-553-515 lub mailowo: 23blt.iod@ron.mil.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 
w celach związanych z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych we wszystkich trybach przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych, a także prowadzonych na podstawie wewnętrznych uregulowań w zakresie udzielania zamówień publicznych, co do których ustawy się nie stosuje.

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, które zwrócą się do Administratora z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, na podstawie ustawy
z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2020.2176 t.j. z dnia 2020.12.07 z późn.zm.), organy publiczne i inne podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawartej umowy, jednostki podległe Administratorowi, jeżeli zawarta umowa jest realizowana przez Administratora na rzecz tych jednostek, bądź na ich terenie.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń przewidziane w przepisach prawa,
nie krócej jednak niż przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym umowa wygasła lub została rozwiązana.

 

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

 

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

 

Posiada Pani/Pan:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych[1];
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
  w art. 18 ust. 2 RODO[2]
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 [1] skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

[2] prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

23 Baza Lotnictwa Taktycznego
Wojska Polskiego
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 261553500
fax. 261102093
23blt.rzecznik@ron.mil.pl

  
 • BIP