23 Baza Lotnictwa Taktycznego


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Monitoring wizyjny

RODO

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego oraz biura przepustek
w 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”):

 

Administrator Danych Osobowych:

Administratorem Danych Osobowych jest Dowódca 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego

w Mińsku Mazowieckim, Mińsk Mazowiecki 05-300 NIP: 822-139-84-71, REGON 710037640.

Z Administratorem Danych Osobowych można kontaktować się pod numerem telefonu:

261-553-505  lub mailowo: 23blt@ron.mil.pl.

Inspektor Ochrony Danych:
Z Inspektorem Ochrony Danych, panią mgr Martą MAJCHRZYK, można kontaktować się pod numerem telefonu: 261-553-515 lub mailowo: 23blt.iod@ron.mil.pl.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:
1) Monitoring, stała obserwacja obiektu prowadzona w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia. W związku z ciążącym obowiązkiem na administratorze[1] i [2].

2) Prowadzenie książki wydanych przepustek jednorazowych w celu ewidencjonowania wydanych przepustek jednorazowych osób wchodzących i wjeżdżających na teren 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego. W związku z ciążącym obowiązkiem na Administratorze[3].

Odbiorcy danych:

1) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych z monitoringu (tzn. wizerunku) są:

a) upoważnieni pracownicy obsługujący monitoring z ramienia firmy zewnętrznej, współpracującej z Administratorem, w zakresie naprawy systemu monitoringu;

 b) upoważnieni pracownicy firmy zewnętrznej, świadczącej usługę zapewnienia ochrony na terenie 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego;

c) upoważnieni pracownicy Administratora;

d) podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

2) Odbiorcami Pani/Pana danych z książki wydanych przepustek jednorazowych są:

a) upoważnieni pracownicy firmy zewnętrznej, świadczącej usługę zapewnienia ochrony na terenie 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego;

b) upoważnieni pracownicy Administratora;

c) podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

3) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 

Okres przechowywania danych:

1) Pani/Pana dane osobowe z monitoringu będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nagrania.

2) Pani/Pana dane osobowe zapisane w książce wydanych przepustek jednorazowych będą przechowywane co najmniej przez okres 5 lat. Po okresie 5 lat dokumentacja będzie kwalifikowana pod względem przekazania do archiwum lub zniszczona zgodnie  z przepisami prawa[4].

Pani/Pana prawa:

1) Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2) Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

 3) Prawo do usunięcia danych;

W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych.

4) Prawo ograniczenia przetwarzania danych;

W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

5) Prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu;

W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia i prawo złożenia sprzeciwu do przetwarzania danych.

6) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem, istnieje możliwość złożenia w tej sprawie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych:

1) Dotyczących wizerunku jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uzyskania zgody na przebywanie na terenie 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego. Konsekwencją odmowy udostępnienia danych jest brak uprawnienia do przebywania na terenie 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego;

2) Na biurze przepustek w celu wejścia oraz wjazdu samochodem jest wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów prawa[5].

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:

1) Nie będziemy przetwarzać Pani/Pana danych osobowych w sposób zautomatyzowany. 

                                                         [1] Decyzja Nr 136/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia  do stosowania dokumentów normalizacyjnych dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa

[2] art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.).

[3] Decyzja Nr 136/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia  do stosowania dokumentów normalizacyjnych dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa.

[4] § 9 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania  i kwalifikowania dokumentacji, przetwarzania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej;

[5] Decyzja Nr 136/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia  do stosowania dokumentów normalizacyjnych dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa.

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

23 Baza Lotnictwa Taktycznego
Wojska Polskiego
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 261553500
fax. 261102093
23blt.rzecznik@ron.mil.pl

    
  • BIP