23 Baza Lotnictwa Taktycznego


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kandydat do pracy

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

 Dla osób rekrutowanych na pracownika RON w 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego
w Mińsku Mazowieckim

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Dowódca 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim, Mińsk Mazowiecki 05-300 NIP:
  822-139-84-71, REGON 710037640. Z Administratorem Danych Osobowych można kontaktować się pod numerem telefonu: 261-553-505 lub mailowo: 23blt@ron.mil.pl.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych, panią mgr Martą MAJCHRZYK,
  można kontaktować się pod numerem telefonu: 261-553-515 lub mailowo: 23blt.iod@ron.mil.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z prowadzonym naborem na stanowisko, w celu wyłonienia kandydata do pracy oraz w celu realizacji przyszłej umowy o pracę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a także w celu uzasadnionych potrzeb pracodawcy na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit.
  a RODO.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty upoważnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie umowy powierzenia danych w w/w celach, osoby lub podmioty, którym Administrator udzieli informacji publicznej zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r.
  o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 z późn. zm.),
  a także podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 6. Pani/Pana dane osobowe zebrane w obecnym procesie rekrutacji będą przetwarzane do momentu zakończenia procesu rekrutacji. Jeżeli Pani/Pan wyrazi zgodę na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą wykorzystywane przez okres 6 miesięcy od momentu złożenia dokumentów.
 7.  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
  a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo
  do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody),
  którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy w zakresie ochrony danych osobowych (obecnie: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym,
  może być obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa i stanowić warunek zawarcia umowy w przypadku pracowników resortu obrony narodowej – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy  (Dz. U. z 2018 r., poz.917 t.j.) –
  w szczególności art. 221 w związku z art. 94. Pkt. 9a i 9b.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji 
  na stanowisko.
 11. Pani/ Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą one wykorzystywane do profilowania.
  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

23 Baza Lotnictwa Taktycznego
Wojska Polskiego
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 261553500
fax. 261102093
23blt.rzecznik@ron.mil.pl

  
 • BIP